Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Safety & Security Conference που πραγματοποιηθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2018, με την υποστήρηξη και την ενεργή συμμετοχή του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ.

Έχοντας μεγάλη εμπειρεία σε θέματα Βιομηχανικής ασφάλειας, στο πλαίσιο του Συνεδρίου μας δόθηκε η ευκαιρία να να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της αγοράς στον συγκεκριμένο κλάδο και κυρίως να παρουσιάσουμε τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, την τεχνογνωσία μας αλλά και να αναδείξουμε projects και επιτυχημένα case studies. 
 
Οι βασικές θεματικές ενότητες του Safety & Security Conference εστιάστηκαν στα εξής σημεία αναφοράς:
  • Καλές πρακτικές για την επίτευξη ασφαλών επιχειρησιακών συνθηκών
  • Ασφάλεια Εργαζομένων: Διαδικασίες εκκένωσης χώρων εργασίας και συστήματα & υπηρεσίες προστασίας μοναχικών εργαζομένων
  • Ολιστική προσέγγιση ασφάλειας κρίσιμων εγκαταστάσεων και σχετικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης
  • Καλές πρακτικές για την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών με εφαρμογή ενοποιημένων συστημάτων ασφαλείας
  • Συστήματα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης κτιρίων, βιομηχανικών χώρων και εγκαταστάσεων ειδικών απαιτήσεων
  • Ενοποιημένη διαχείριση ασφάλειας, πυρασφάλειας και κτιριακού αυτοματισμού
  • Περιμετρική ασφάλεια στην πράξη - Τεχνολογίες και εξελίξεις για τη βελτίωση και προαγωγή της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και επίσκεψης / εξυπηρέτησης κοινού
  • Τάσεις, εξοπλισμοί και υπηρεσίες για τη βελτίωση/ εμπέδωση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και επίσκεψης / εξυπηρέτησης κοινού

Οι λέξεις Safety & Security έχουν πολύ συχνά εναλλακτική χρήση, σαν να είναι ταυτόσημες έννοιες. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, αφού, σύμφωνα με ό,τι προάγεται στις μέρες μας για τη λειτουργική ασφάλεια των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Security και το Safety είναι δύο έννοιες διαφορετικές και ως τέτοιες αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις, σε όλο το φάσμα της υπηρεσιακής τους δομής και λειτουργίας. Αναφέρουν δε ως Safety, την προστασία ανθρώπων και εγκαταστάσεων (assets) από κινδύνους που προέρχονται από αμέλεια ή χωρίς πρόθεση (όπως φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, σεισμός, εργατικά, εργονομικά, ψυχολογικά ατυχήματα) και ως Security, την προστασία ανθρώπων και εγκαταστάσεων (assets) από κινδύνους που προέρχονται από πρόθεση (όπως ληστεία, διάρρηξη, εμπρησμός, τρομοκρατία, βανδαλισμός). Επιχειρήσεις και οργανισμοί θα πρέπει να εξετάζουν τις δύο αυτές έννοιες με ολιστική προσέγγιση, αφού ως αλληλένδετες θα πρέπει να τις διαχειρίζονται ταυτόχρονα, με γνώμονα και στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την εμπέδωση κουλτούρας προληπτικής ασφάλειας.
Η γνώση των κινδύνων αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφευχθούν τα παραπάνω. Συνεπώς, η πρόληψη πρέπει να διαπνέει τις ενέργειες όλων εκείνων που εμπλέκονται στη λειτουργία και ασφάλεια μιας επιχείρησης ή οργανισμού, αφού μόνο έτσι μπορεί να:
• Γίνει κατανοητό ότι οι κίνδυνοι μπορούν να προβλεφθούν και συνεπώς να θωρακιστούμε αποτελεσματικά απέναντί τους
• Σταματήσει η απόδοση των ατυχημάτων σε τυχαία συμβάντα
• Αποφευχθούν καταστροφές και απώλειες ζωής / περιουσίας από ελλιπή μέτρα ασφαλείας

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ