Αναγκαία Χρηματοοικονομικά για Στελέχη (Finance Essentials for Decision Making)

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους και την αυτοπεποίθησή τους σε βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης. Έτσι, θα είναι σε καλύτερη θέση να επικοινωνούν τους οικονομικούς στόχους και επιδόσεις των τμημάτων τους με στελέχη άλλων διευθύνσεων και να αντιλαμβάνονται πληρέστερα τη δική τους συμβολή στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μεσαία και ανώτερα στελέχη πωλήσεων, marketing, προμηθειών, operations, engineering, παραγωγής και επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη ή/και επαρκή κατάρτιση στα χρηματοοικονομικά.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Στο σύγχρονο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, στελέχη από διάφορα τμήματα καλούνται να διαδραματίσουν ρόλο στη στρατηγική και στα κέντρα των αποφάσεων. Χρειάζεται, συνεπώς, να ... «ομιλούν οικονομικά» και να γνωρίζουν πως μετριέται η οικονομική επιτυχία καθώς οι καθημερινές αποφάσεις τους επιδρούν, αναπόφευκτα, στην αξία της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάλυση επιλεγμένων χρηματοοικονομικών εννοιών παρέχοντας το πλαίσιο και τα αναγκαία εργαλεία για την ορθή λήψη αποφάσεων, τον καθορισμό - έλεγχο στρατηγικής και την υποστήριξη επιχειρησιακών προτάσεων.

Αντλώντας στοιχεία μέσα από τις Οικονομικές Καταστάσεις προσεγγίζουμε τον «Επιχειρηματικό Κίνδυνο» εμβαθύνοντας στις έννοιες «Κεφάλαιο Κίνησης», «Νεκρό Σημείο», «Βιωσιμότητα», «Μόχλευση», «Αποδοτικότητα» και «Δημιουργία Αξίας».

Μέσα από πολλές πρακτικές εφαρμογές, ανάλυση περιπτώσεων και παραδείγματα θα γίνουν κατανοητές οι επιπτώσεις των διοικητικών αποφάσεων στις οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης.

Θα καλυφθούν οι παρακάτω ενότητες:

Α. Επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων

 • Περιουσιακή & Κεφαλαιακή Δομή της Επιχείρησης
 • Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης και Ταμειακές Ροές. Τι φανερώνουν και τι δεν αποκαλύπτουν οι Οικονομικές Καταστάσεις
 • Μεικτά & Λειτουργικά Κέρδη
 • Profits Vs Cash Flow. Σε τι διαφέρουν τα Λογιστικά Κέρδη από τις Ταμειακές Ροές

Β. Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης

 • Κύκλος Ταμειακής Μετατροπής - Cash Conversion Cycle
 • Η Δυναμική του «Κεφαλαίου Κίνησης». Αιτίες Ανεπάρκειας & Πολιτικές Διαχείρισης
 • Επισκόπηση σχετικών Οικονομικών Δεικτών
 • Τρόποι Χρηματοδότησης των Assets της επιχείρησης

Γ. Διαστάσεις Επιχειρηματικού Κινδύνου

 • Η Συμπεριφορά του Κόστους σε διαφορετικά επίπεδα παραγωγής
 • Ανάλυση «Νεκρού Σημείου» (Break Even Analysis), «Συνεισφοράς» (Contribution Margin) και «Περιθωρίου Ασφαλείας» (Safety Margin)
 • Ανάλυση Βιωσιμότητας & Πρόβλεψη Πτώχευσης με συνδυασμό Αριθμοδεικτών
 • Σημεία Συναγερμού που απορρέουν μέσα από τις Οικονομικές Καταστάσεις
 • Ανάλυση «Μόχλευσης» - Leverage
 • Πώς η Διάρθρωση Κόστους επιδρά στην Κερδοφορία και στη χάραξη Στρατηγικής
 • Μέτρηση «Ευαισθησίας» των Λειτουργικών Κερδών στις μεταβολές των Πωλήσεων
 • Financial Leverage. Επιπτώσεις στα Αποτελέσματα από τη χρήση «Ξένων» Κεφαλαίων

Δ. Αποδοτικότητα & Δημιουργία Αξίας

 • Μέτρηση Απόδοσης Απασχολούμενων Κεφαλαίων. ROCE Vs ROE
 • Στοχοθέτηση και Μέτρηση Απόδοσης υπό τo πρίσμα δημιουργίας Αξίας (Value)
 • Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Στοχοποίησης των Αδυναμιών - The Value Tree Model
 • Τι είναι το «Οικονομικό Κέρδος» (Economic Profit); Σε τι διαφέρει από το Λογιστικό;
 • Τι είναι οι «Ελεύθερες» Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow); Πώς υπολογίζονται;

Ε. Πρόκριση Επενδύσεων

 • Πότε μια Επενδυτική Απόφαση αποτελεί μια σωστή επιλογή;
 • Βασικές Υποκείμενες Έννοιες & Παραδοχές με τις οποίες συνδέονται οι Επενδύσεις
 • Αξιολόγηση Επενδυτικών Προτάσεων. Σύγκριση Μεθόδων NPV, IRR, Payback
 • Ποια μέθοδος συνδέεται άμεσα με τη Δημιουργία Αξίας; 

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 213.04
Τίτλος Αναγκαία Χρηματοοικονομικά για Στελέχη (Finance Essentials for Decision Making)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ