Διοίκηση Βιομηχανικών Έργων (Management of Industrial Projects)

An Intensive Practical Course for every Project Manager / Engineer

Σκοπός

 • Να αναπτύξει την κατανόηση του τι είναι Διοίκηση Έργου και η σημασία του στην Εταιρία.
 • Να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για να ληφθούν οι αποφάσεις για την καλύτερη στρατηγική εκτέλεσης του Έργου.
 • Να επικοινωνήσει τις επιδεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για την οργάνωση, τις διαδικασίες και τον έλεγχο του Έργου.
 • Να δώσει γενικές και εξειδικευμένες οδηγίες για την διαχειριστική και τεχνική παρακολούθηση του Έργου.
 • Να γίνει μία επισκόπηση των συνήθων προβλημάτων κατά τον σχεδιασμό, οργάνωση και εκτέλεση των έργων και των τρόπων επίλυσης των.

Διάρκεια σεμιναρίου / Γλώσσα

 • Το Σεμινάριο διαρκεί 3 ημέρες
 • Το υλικό του Σεμιναρίου είναι στην Αγγλική.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο δεν ασχολείται μόνον με γενικές αρχές οργάνωσης έργων και λήψης αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα αλλά υπεισέρχεται σε λεπτομερείς διαδικασίες και τεχνικές για κάθε φάση του Έργου.
Έτσι το Σεμινάριο απευθύνεται στο τεχνικό προσωπικό των Εταιριών όλων των επιπέδων, από μηχανικούς έως διευθυντές και όλων των λειτουργικών περιοχών του Έργου δηλ. μηχανικούς έργων (project engineers), τεχνικό προσωπικό προμηθειών, μηχανικούς πεδίου (field engineers) κλπ. που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, εκτέλεση και παράδοση οποιουδήποτε μεγέθους έργων στην βιομηχανία.
Έμφαση δίνεται σε έργα που εκτελούνται σε μονάδες διεργασιών (Process Plants) και παρόμοιες εγκαταστάσεις (π.χ. αποθήκευση και μεταφορά υγρών και αερίων υδρογονανθράκων).

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή, Σημασία της Διοίκησης Έργου, Στρατηγικές Υλοποίησης
 • Εκτίμηση Κόστους, Εκτίμηση κόστους για την αναδιαμόρφωση έργων
 • Προγραμματισμός Έργου, Οργάνωση Διαχείρισης Έργου
 • Προσδιορισμός εργασίας, Συμβόλαια-Συμβάσεις, EPC LS, EPC LS TK, EPCm contract
 • Πακέτα προσφοράς, Μειοδοσίες, Προτάσεις Υποψηφίων (συμβάσεις EPC LS), EPC/EPCm Επιλογή Αναδόχων
 • Πρόοδος του έργου και τεχνικές μέτρησης της προόδου, Έκθεση κόστους
 • Εναρκτήρια συνάντηση, Επικοινωνία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, Έλεγχος Έργου, Εκτίμηση/Έλεγχος του Αναδόχου μηχανικού, Λεπτομερής παρακολούθηση της μηχανικής από την ομάδα PM.
 • Αναδιαμόρφωση των έργων, Προμήθεια εξοπλισμού/υλικών, Επιθεώρηση των προμηθευτών υλικών, Σχέδιο Εκτέλεσης - Στρατηγική συμβολαίων εκτέλεσης
 • Παρακολούθηση εργασιών από την ομάδα PM.
 • Μηχανική αποπεράτωση/ Pre-commissioning / Commissioning / Δοκιμές - start up
 • Παράδοση έργου στον τελικό χρήστη

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 202.14
Τίτλος Διοίκηση Βιομηχανικών Έργων (Management of Industrial Projects)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Management

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ