Η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) στις ειδικότητες σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.

 • ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών,
 • ΠΕ Οικονομικού(οικονομολόγοι),
 • ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
 • ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής,
 • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας,
 • ΤΕ Ραδιολόγων-Ακτινολόγων
 • ΤΕ Διοίκησης μονάδων Υγείας και
 • ΤΕ Μαιευτικής

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 7.800 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για το σύνολο των καταρτιζομένων και αφορά την παρακολούθηση των 1.200 ωρών του προγράμματος κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση).

Πώς γίνεται η επιλογή και η μοριοδότηση

Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 1.200 άτομα.

Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

# ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
1 Βαθμός Πτυχίου
(Μέγιστος βαθμός 30 Μόρια)
Από 8,50 και άνω (Άριστα) 30
Από 6,50 εώς 8,49(Λίαν Καλώς) 20
Χαμηλότερος ή ίσος με 6,49 (Καλώς) 10
2

Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα Ατομικό (Οικ. Έτος 2013)
(Μέγιστος βαθμός 30 Μόρια)

Εώς 8000€ 30
Από 8001€ - 12,000€ 20
Από 12,001€ - 15,000€ 10
Από 15,001€ και άνω 0
3 Έτος κτήσης του πτυχίου 
(Μέγιστος βαθμός 30 Μόρια)
Από το 2011 και μετά 30
Πριν από το 2011 20
4 Χρόνος παραμονής στην ανεργία (Κάρτα ΟΑΕΔ)
(Μέγιστος βαθμός 30 Μόρια)
Στις 27/07/2014 να έχει συμπληρώσει κατ'ελάχιστον ακέραιους 12 μήνες 10
Στις 27/07/2014 να έχει λιγότερο από 12 μήνες 7
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(100 ΜΟΡΙΑ)

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στον οικείο πίνακα. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου, οι επιλεγέντες ωφελούμενοι υποχρεούνται εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών, να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης, δηλ. να έχουν υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τη μοριοδότηση των στοιχείων τους, στον Πάροχο Κατάρτισης που έχουν επιλέξει και να έχουν υπογράψει σύμβαση με τον πάροχο της επιλογής τους. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, για όσους δεν έχει ενεργοποιηθεί η επιταγή κατάρτισης, ακυρώνεται και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από ισάριθμους αναπληρωματικούς (επιλαχόντες).

Για πιο αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους του συγκεκριμένου Προγράμματος, παρακαλώ διαβάστε την προκύρηξη.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ