Το έργο SOCIALNEET είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα του EEA και Norway Grants και είναι μια φιλόδοξη και καινοτόμος πρωτοβουλία εννέα φορέων από οκτώ χώρες της Ευρώπης που αποσκοπεί στην δημιουργία απασχόλησης για νέους κάτω των 30 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης ή/και εκπαίδευσης, αξιοποιώντας νέα μοντέλα κοινωνικής καινοτομίας στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και ειδικότερα στους τομείς: Τουρισμού - Πολιτισμού, Φροντίδας Υγείας, Αγροδιατροφής, Νέων Τεχνολογιών & Ελεύθερου Λογισμικού και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας.

 

Τι είναι το SOCIALNEET

Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει το SOCIALNEET είναι η επανένταξη των νέων που δεν εργάζονται αλλά ούτε σπουδάζουν (NEETs - not in Employment and not in Education or Training). Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η καθιέρωση κοινωνικά καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων και η εύρεση απασχόλησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις για νέους ανέργους ηλικίας 18-29 ετών και 25-29 ετών. Ο πληθυσμός των NEETs θα εκπαιδευτεί και θα αποκτήσει εργασιακή εμπειρία σε μία ή περισσότερες οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας, σε 5 βασικούς τομείς όπως:

 • η Bιομηχανία Πολιτισμού και Τουρισμού,
 • η Υγειονομική Περίθαλψη,
 • η Γεωργία και πιο συγκεκριμένα η Αγροδιατροφή,
 • η Πληροφορική και το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα και
 • οι Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας
Επιπλέον το πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση δικτύωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων κοινωνικής οικονομίας, στη δημιουργία ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων σε 7 χώρες της ΕΕ, στην αύξηση των δεξιοτήτων των πρώην NEETs και στην αυξημένη ευαισθητοποίηση ενός μεγάλου τμήματος τοπικών και διεθνών πληθυσμών σχετικά με το αντίκτυπο και την πρακτική λύση που έχει η κοινωνική καινοτομία και η επιχειρηματικότητα στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.
Η διακρατική προστιθέμενη αξία του έργου διασφαλίζεται από τη γεωγραφική του κάλυψη σε 8 χώρες και τη συμμετοχή εταίρων με σημαντική εμπειρία στην κοινωνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα μετρηθούν μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης και θα καθιερωθούν ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες. Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι, τα εργαλεία και οι δομές που δημιουργούνται στο πλαίσιο του έργου θα είναι επαναληπτικές και θα μπορούν να χρηματοδοτούνται και από άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η πρόσφατη οικονομική κρίση έθεσε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας το θέμα της ανεργίας των νέων και την προώθηση πρωτοβουλιών για την αποτελεσματική επανένταξή τους στην εκπαίδευση αλλά και στην απασχόληση, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Βασική προτεραιότητα λοιπόν είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και η εύρεση καινοτόμων μεθόδων και μέτρων που να έχουν μακροχρόνια επίδραση στο πρόβλημα. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων, όπου οι νέοι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών και 25-29 ετών θα μπορέσουν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, προκειμένου εν συνεχεία να αναπτύξουν την ικανότητα να ιδρύσουν είτε δικές τους κοινωνικές επιχειρήσεις, είτε να συμμετάσχουν σε άλλες παρόμοιες. Μέσω της δημιουργίας ενός διακρατικού δικτύου μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, το SOCIALNEET θα κληθεί να αντιμετωπίσει το υψηλό ποσοστό των NEETs και της ανεργίας των μη κινητοποιημένων νέων, της έλλειψης δεξιοτήτων και επαγγελματικής πείρας, της έλλειψης κινήτρων και επιχειρηματικής κουλτούρας σε επτά ευρωπαϊκές χώρες.

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Επτά "σημεία συνάντησης" των ΝΕΕΤs
 • Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (πολιτιστική και τουριστική βιομηχανία, φροντίδα υγείας, αγροδιατροφή, πληροφορική και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, εναλλακτικές πηγές ενέργειας)
 • Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην προοπτική ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Δράσεις που απευθύνονται σε έμπειρα μέλη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να δραστηριοποιηθούν ως Μέντορες
 • Καινοτόμα Επιχειρηματικά Σχέδια
 • Καταγραφή Ανενεργών Πόρων
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς NEETs

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

The project activities have been grouped into six (6) Work Packages and all the activities are tailored in order to address the needs of young unemployed people in gaining new skills and acquire know: WP1: Management, WP2: Communication, WP3: Measurement of Local Social Capital and Unused Resources, WP4: Establishment of NEETs Meeting Points, WP5:Training and Capacity Building of NEETS, WP6: Networking and Transfer of Know-how. In the framework of the ‘Innovation and exploration’ area and through WP4 and WP5 an innovative work-based learning model will be introduced, where NEETS will have the ability to participate in specialized training and capacity building seminars/workshops organized by university and training institutions, as well as, participating in on-the job practice in social and civil society organizations. The ‘NEETs Meeting Point’ will constitute a social innovation hub providing resources and collaboration opportunities for NEETs. In assisting the selection of the appropriate space for establishing the “Meeting Points” a measurement of local social capital and unused resources will be conducted in WP3. The contribution of experienced organizations and in the context of the ‘Transfer of know-how and good practice’ support area is the essence in providing the beneficiaries with the necessary knowledge and transferable skills of organizing a social enterprise or finding a job into a social enterprise as employees, through their experienced in social economy endeavors members. In this context, and in WP6 the stakeholder organizations will be able as well to acquire knowledge, exchange and share good practices and build their capacity on social entrepreneurship in courses embodying the experience and contribution of the expertise partner. All the above described methods will be conducted with the guidance and expertise opinion of the Expertise Partner providing thus the necessary knowledge and solid background for optimum project results. All an all, the project has been carefully designed in providing NEETs with tangible results and enhanced employability opportunities first by assessing the conditions for social entrepreurship initiatives in local societies, then by establishing the “NEETs Meeting Points”, while simultaneously train both NEETs (trainees) and civil society organizations members (trainers) as mentors under the high supervision of the expertise partner, so as, for NEETs to be able in moving to the next step in either finding a job in the social economy/civil organization society sector or engaging themselves in social entrepreneurship.

 

NEET

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ