Τεχνικοί Ασφαλείας Γ' Κατηγορίας

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα

 

Σύμφωνα με την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης οικ. 23455/1491/23.05.2017 ( ΦΕΚ Β’1962/07.06.2017) «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης  καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε  επιχειρήσεις Β’ – Γ’ κατηγορίας  2017» για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο του Τεχνικού Ασφαλείας.

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας).
Στις επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας (εφόσον απασχολούνται έως 50 εργαζόμενοι) μπορούν οι ίδιοι εργοδότες να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθούν:

 • με σεμινάριο διάρκειας 35 Δ.Ω.( 7 μέρες x 5 Δ.Ω.) &
  με σεμινάριο διάρκειας 10 Δ.Ω. (2 μέρες x 5 Δ.Ω)

Το κόστος συμμετοχής/άτομο έχει διαμορφωθεί στα:

 • 130€/άτομο για την εκπαίδευση των 35 Δ.Ω. &
 • 70€/άτομο για την εκπαίδευση των 10 Δ.Ω.

Μπορεί να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:

 • εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β' σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α΄).
 • εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
 • εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν:

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Σε επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας - προγράμματα επιμόρφωσης 35 ωρών

α) Μέχρι και 3 άτομα (ένα από όλα)

 • 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή
 • άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης {άρθρο 12 παρ 6 ν. 3850/2010)

β) Μέχρι και 6 άτομα (ένα από όλα)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από: 

 • Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή 
 • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή 
 • Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή 
 • Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) 
και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του

γ) Μέχρι και 20 άτομα

• πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που δεν προβλέπεται όμως για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

 • Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
 • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
 • Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
 • Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη (Τεχνικής ειδικότητας)

για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να είναι με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες τις σχετικής εγκυκλίου.

 

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 101.19
Τίτλος Τεχνικοί Ασφαλείας Γ' Κατηγορίας
Περιγραφή Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Δυνατότητα Πιστοποίησης ΝΑΙ
Συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Διάρκεια (Δ.Ω.) 10

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ασφάλεια

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ